KLEBER TRUST

Verte svojmu rozhodnutiu

Teraz už nemusíte váhať! Nielen vynikajúce výkony našich produktov, ale aj KLEBER TRUST vám zaisťujú 100% spokojnosť alebo vrátenie peňazí za každú pneumatiku do 30 dní od jej nákupu.

 

AKO KLEBER TRUST FUNGUJE

1
Kúpte si

2 nebo 4 kusy pneumatík KLEBER a užívajte si jazdy

2
Vráťte sa k svojmu predajcovi pneumatík

na predajné miesto, kde boli vaše pneumatiky KLEBER zakoupené a namontované) a nechajte si uňho pneumatiky do 30 dní od nákupu demontovať. Tieto pneumatiky musia byť na mieste odborne znehodnotené predajcom.

3
Vyplňte formulár žiadosti,

pripojte všetky dokumenty potrebné pre vrátenie peňazí a žiadosť odošlite

FORMULÁR ŽIADOSTI

Dezén
  • Letné
  • Zimné
  • Celoročné
Faktúra za nákup a montáž pneumatík, (JPG / PDF - max. 5 MB)
Faktúra za demontáž pneumatík (JPG / PDF - max. 5 MB)
Obrázok vrátených demontovaných a znehodnotených/rozrezaných pneumatík (JPG / PDF - max. 5 MB)

www.kleber-tyres.com/privacy-policy

 

 

PODMIENKY ZÁRUKY SPOKOJNOSTI KLEBER TRUST

 

MICHELIN Hungaria Tyre Manufacture Ltd., spoločnosť založená a existujúca podľa maďarského práva, so sídlom na adrese: HU-4400 Nyíregyháza, Bottyán J. útca 15., Maďarsko, obchodné zastupiteľstvo na adrese: H-1083 Budapest, Bókay J.u.36 - 42., Maďarsko, IČ 15-09-062150, DIČ CZ680678942, ponúka možnosť vyskúšať si po dobu 30 dní od dátumu nákupu (podľa dátumu vystavenia faktúry) 2 alebo 4 pneumatiky KLEBER (ďalej len „Ponuka“), ktoré boli zakúpené v čase trvania Ponuky. V prípade, že kupujúci nie je úplne spokojný, vráti mu Michelin späť prevodom na jeho bankový účet kúpnu cenu pneumatík („Záruka spokojnosti KLEBER TRUST“). Ponuka je platná od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2023.

 

V prípade, že kupujúci nie je úplne spokojný so svojimi pneumatikami Kleber, vráti mu Michelin späť 100 % kúpnej ceny, pokiaľ v rámci jedného nákupu (t.j. na jednu faktúru) zakúpil 2 alebo 4 identické pneumatiky KLEBER (osobné vozidlá, 4x4, SUV, ľahké nákladné vozidlá, letné/celoročné/zimné pneumatiky) (ďalej len „Pneumatiky“), a to v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

 

- Kupujúci musí byť fyzická osoba (ďalej len „Účastník“), ktorá si na súkromné účely zakúpi (na jednu faktúru) 2 alebo 4 identické Pneumatiky.

 

- Nákup Pneumatík musí byť uskutočnený v období trvania programu Záruky spokojnosti KLEBER TRUST (ďalej len „Program“), čiže od 1. októbra do 31. decembra 2023, a to Účastníkom a u predajcu so sídlom obchodnej činnosti na Slovensku. Ponuka je obmedzená na jednu žiadosť o vrátenie peňazí na Účastníka a vozidlo.

 

- Pokiaľ v období do 30 dní odo dňa zakúpenia Pneumatík nebude Účastník s Pneumatikami úplne spokojný, nechá si Pneumatiky demontovať u predajcu, u ktorého boli namontované. Pneumatiky sa následne stanú majetkom spoločnosti Michelin. Pre využitie Záruky spokojnosti KLEBER TRUST je potrebné do 30 dní od zakúpenia

 

Pneumatík učiniť nasledujúce:

 

  • nechať si pneumatiky demontovať u predajcu, u ktorého boli namontované,
  • na webových stránkach https://www.kleber.cz/kleber-gb/klebertrust/selection vyplniť formulár žiadosti, čím sa aktivuje Záruka spokojnosti KLEBER TRUST, a pripojiť nasledujúce dokumenty:

 

1. Naskenovanú alebo vyfotografovanú faktúru potvrdzujúcu zakúpenie Pneumatík. Vo faktúre musia byť jasne uvedené údaje Účastníka a predajcu a vyfotografovaná alebo naskenovaná faktúra musí byť čitateľná.

 

2. Naskenovanú alebo vyfotografovanú faktúru potvrdzujúcu montáž Pneumatík. Faktúra potvrdzujúca montáž a faktúra potvrdzujúca zakúpenie Pneumatík môže byť tá istá a musí byť čitateľná.

3. Naskenovanú alebo vyfotografovanú faktúru potvrdzujúcu demontáž Pneumatík. Montáž a demontáž Pneumatík musia byť vykonané u toho istého predajcu a vyfotografovaná alebo naskenovaná faktúra musí byť čitateľná.

 

4. Číslo bankového účtu, telefónne číslo a ďalšie údaje účastníka, aby spoločnosť Michelin mohla uskutočniť vrátenie peňazí, v súlade s informáciami uvedenými na webových stránkach.

 

5. Fotografie sady znehodnotených Pneumatík, ktoré znehodnotia príslušní zástupcovia predajcu. Na fotografiách musí byť jasne viditeľný rozrezaný behúň a nápis na bočnici pneumatiky (rozmer pneumatiky, názov).

 

6. Všetky náklady a výdavky spojené s montážou či demontážou znáša Účastník, nie Michelin. Spoločnosť Michelin nenesie v tomto ohľade žiadne náklady.

 

7. Peniaze za zakúpené Pneumatiky vrátane DPH dostane Účastník bankovým prevodom do 8 týždňov od okamihu, kedy Michelin prijme formulár žiadosti. Vrátenie peňazí uskutoční externý subjekt – spoločnosť Bosch, ktorú Michelin na vrátenie peňazí poverí.

 

8. Demontované Pneumatiky predajca znehodnotí v súlade s platnými právnymi predpismi. Nesmie ich vyhodiť, premiestniť ani ich opätovne predať.

 

9. Účastníkovi bude vrátená kúpna cena Pneumatík (v prípade nákupu celých kolies sa do ceny nezapočítava ráfik). Nevzťahuje sa na Pneumatiky poškodené v dôsledku vandalizmu, nehody alebo nesprávneho zaobchádzania s Pneumatikami. Program prebieha na území Slovenska a platí pre jednu žiadosť o vrátenie peňazí na Účastníka a na vozidlo po predložení originálnej faktúry s dátumom nákupu, obsahujúcej kontaktné údaje zákazníka, ktorý ju predložil.

 

Michelin nebude hradiť náklady spojené s vracaním alebo demontážou Pneumatík. Faktúra musí byť vystavená na meno a priezvisko zákazníka, musí byť úplná, uvedený dátum na nej musí byť čitateľný a musí na nej byť hlavička firmy, ktorá pneumatiky predala. V opačnom prípade bude faktúra považovaná za neplatnú. Neúplné, nečitateľné, podvodné žiadosti alebo žiadosti prijaté mimo vyhradenú lehotu, zaslané z územia (krajina zakúpenia Pneumatík), kde Ponuka neplatí, alebo žiadosti týkajúce sa produktov, ktorých sa táto Ponuka netýka, budú považované za neplatné.

 

10. Prevádzkovatelia osobných údajov spracovávaných pre potreby Programu sú spoločnosť MICHELIN Hungaria Tyre Manufacture Ltd., so sídlom na adrese H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko, a spoločnosť Michelin Polska S.A., so sídlom na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (ďalej len „Správcovia osobných údajov“). Zodpovednou osobou spoločnosti Michelin Polska S.A. je Zofia Ramus.

 

11. Osobné údaje Účastníkov budú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“).

 

12. Prevádzkovatelia osobných údajov môžu byť kontaktovaní písomnou formou na adresách správcov uvedených v bode 8.

 

13. Osobné údaje Účastníkov budú spracúvané na účely a v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu Ponuky a na kontaktovanie Účastníkov, rovnako ako na ďalšie účely v súlade s platným právom, pokiaľ sa tak požaduje pre uskutočňovanie zmluvných podmienok a pre priamy marketing vlastných služieb Prevádzkovateľov osobných údajov, ako je stanovené v čl. 6 ust. 1 bod b a f GDPR.

 

14. Aby bolo možné využiť výhody Ponuky, od účastníkov sa zhromažďujú nasledujúce kategórie osobných údajov:

 

  • krstné meno a priezvisko;
  • e-mailová adresa;
  • adresa bydliska;
  • telefónne číslo;
  • číslo bankového účtu.

 

15. Osobné údaje Účastníkov budú uchované na obdobie nutné na uskutočnenie Ponuky, a po jej ukončení ďalej archivované 10 rokov. Prevádzkovatelia osobných údajov budú pre účely priameho marketingu uchovávať osobné údaje poskytnuté Účastníkom počas trvania Ponuky a 12 mesiacov po jej ukončení, pokiaľ Účastník nevznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov na tieto účely.

 

16. Osobné údaje Účastníkov môžu byť poskytnuté subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje menom Prevádzkovateľov osobných údajov, vrátane poskytovateľov informačných služieb, firmy Bosch (BOSCH Centre de Services SAS, zjednodušená akciová spoločnosť, s kapitálom vo výške 2.500.000 €, so sídlom na adrese Tour du Val de Rousselle, 2 rue de Metz, 57800 FREYMING , zapísaná v obchodnom registri v SARREGUEMINNES pod číslom 432.337.897.), [Michelin Rumunsko, Michelin Francúzsko a ďalších spoločností Skupiny Michelin ***], pričom tieto subjekty budú osobné údaje spracovávať na základe dohôd s Prevádzkovateľmi osobných údajov a v súlade s ich pokynmi.

 

17. Osobné údaje nebudú prenesené mimo Európsky hospodársky priestor.

 

18. Účastníci majú právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu a vymazanie a majú právo vzniesť námietku proti ich spracúvaniu.

 

19. Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe právne odôvodneného záujmu Prevádzkovateľov osobných údajov, čiže na marketingové účely, má účastník právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov.

 

20. Pokiaľ sú osobné údaje spracované na účely Ponuky, má Účastník právo odovzdať svoje osobné údaje, t.j. od Prevádzkovateľov osobných údajov dostane v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte svoje osobné údaje. Účastník môže tieto osobné údaje odovzdať inému správcovi osobných údajov.

 

21. Účastník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.

 

22. Na Účastníka sa nebude vzťahovať žiadne rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

 

23. Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníkov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na využitie tejto Ponuky. Pokiaľ Účastník odmietne poskytnúť Prevádzkovateľom osobných údajov svoje osobné údaje, nemôže uzavrieť ani plniť žiadnu zmluvu s Prevádzkovateľmi osobných údajov, predovšetkým čerpať výhody Ponuky. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na údaje spracúvané na reklamné účely.

 

24. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľmi osobných údajov sa nachádza na internetových stránkach: https://www.michelin.sk/obsah-stranok/ochrana-udajov

 

25. Spoločnosť Michelin sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti v prípade, že Ponuku nie je možné realizovať v súlade s týmito podmienkami z dôvodov nezávislých na jej vôli, ako je šírenie vírusov, zistenie chyby, problémy so sieťou, problémy spôsobené tým, že k údajom získajú prístup iné než poverené osoby, podvody, technické problémy a/alebo problémy spojené s poštovou službou, alebo v prípade, že je spoločnosť Michelin nútená Ponuku ukončiť, skrátiť čas jej platnosti alebo ho predĺžiť, alebo zrušiť či pozmeniť podmienky jej platnosti uvedené v tomto dokumente.

 

26. Využitie tejto Ponuky je podmienené predchádzajúcim prijatím týchto podmienok zo strany Účastníka bez obmedzenia či výhrad. Michelin si vyhradzuje právo v prípade problémov s výkladom alebo použitím týchto podmienok účasti vylúčiť tých Účastníkov, ktorí zjavne konali nečestne.

 

27. Michelin si vyhradzuje právo, so zreteľom na práva získané Účastníkmi, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia učiniť zmeny v tejto Ponuke alebo v týchto podmienkach. 

 

28. Prípady, výslovne neupravené týmito podmienkami, sa riadia príslušnými normami slovenského práva.

 

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+