KLEBER TRUST

Verte ve své rozhodnuti

 

 

Teď již nemusíte váhat! Nejen vynikající výkony našich produktů, ale také KLEBER TRUST vám zajišťují 100% spokojenost nebo vrácení peněz za každou pneumatiku do 30 dnů od jejího nákupu.

 

JAK KLEBER TRUST FUNGUJE

1
Kupte si

2 nebo 4 kusy pneumatik KLEBER a užívejte si ježdění

2
Vraťte se ke svému prodejci pneumatik nejste spokojeni

na prodejní místo, kde byly vaše pneumatiky KLEBER zakoupeny a namontovány) a nechte si od něj pneumatiky do 30 dnů od nákupu demontovat. Tyto pneumatiky musí být na místě odborně znehodnoceny prodejcem.

3
Vyplňte formulář žádosti,

připojte všechny dokumenty potřebné pro vrácení peněz a žádost odešlete

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Tyre pattern
 • summer
 • winter
 • allseason
Faktura za nákup a montáž pneumatik (JPG / PDF - max. 5 MB)
Faktura za demontáž pneumatik (JPG / PDF - max. 5 MB)
Obrázek vrácených demontovaných a znehodnocených/rozřezaných pneumatik (JPG / PDF - max. 5 MB)

www.kleber-tyres.com/privacy-policy

 

PODMÍNKY ZÁRUKY SPOKOJENOSTI KLEBER TRUST

 

 

MICHELIN Hungaria Tyre Manufacture Ltd., společnost založená a existující podle maďarského práva, se sídlem na adrese: HU-4400 Nyíregyháza, Bottyán J. utca 15., Maďarsko, obchodní zastupitelství na adrese: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko, IČ 15-09-062150, DIČ CZ680678942 (dále jen „Michelin“), nabízí možnost vyzkoušet si po dobu 30 dnů od data nákupu (podle data vystavení faktury) 2 nebo 4 pneumatiky KLEBER (dále jen „Nabídka“), které byly zakoupeny v době trvání Nabídky. V případě, že kupující není zcela spokojen, vrátí mu Michelin zpět převodem na jeho bankovní účet kupní cenu pneumatik („Záruka spokojenosti KLEBER TRUST“). Nabídka je platná od 1. října 2018 do 31. prosince 2023.

 

V případě, že kupující není zcela spokojen se svými pneumatikami Kleber, vrátí mu Michelin zpět 100 % kupní ceny, pokud v rámci jednoho nákupu (tj. na jednu fakturu) zakoupil 2 nebo 4 identické pneumatiky KLEBER (osobní vozidla, 4x4, SUV, lehká nákladní vozidla, letní/celoroční/zimní pneumatiky) (dále jen „Pneumatiky“), a to v souladu s následujícími podmínkami:

 

1 – Kupující musí být fyzická osoba (dále jen „Účastník“), která si pro soukromé účely zakoupí (na jednu fakturu) 2 nebo 4 identické Pneumatiky.

2 - Nákup Pneumatik musí být uskutečněn v době trvání programu Záruky spokojenosti KLEBER TRUST (dále jen „Program“), tedy od 1. října do 31. prosince 2023, a to Účastníkem a u prodejce se sídlem obchodní činnosti v České republice. Nabídka je omezena na jednu žádost o vrácení peněz na Účastníka a vozidlo.

3 - Pokud v době do 30 dnů ode dne zakoupení Pneumatik není Účastník s Pneumatikami zcela spokojen, nechá si Pneumatiky demontovat u prodejce, u něhož byly namontovány. Pneumatiky se následně stanou majetkem společnosti Michelin. Pro využití Záruky spokojenosti KLEBER TRUST je třeba do 30 dnů od zakoupení Pneumatik provést následující:

 

 • nechat si pneumatiky demontovat u prodejce, u něhož byly namontovány,
 • na webových stránkách www.kleber.cz nebo www.kleber-tyres.com vyplnit formulář žádosti, čímž se aktivuje Záruka spokojenosti KLEBER TRUST, a připojit následující dokumenty:
 1. Naskenovanou nebo vyfotografovanou fakturu dokládající zakoupení Pneumatik. Na faktuře musí být jasně uvedeny údaje Účastníka a prodejce a vyfotografovaná nebo naskenovaná faktura musí být čitelná.
 2. Naskenovanou nebo vyfotografovanou fakturu dokládající montáž Pneumatik. Faktura dokládající montáž a faktura dokládající zakoupení Pneumatik může být tatáž a musí být čitelná.
 3. Naskenovanou nebo vyfotografovanou fakturu dokládající demontáž Pneumatik. Montáž a demontáž Pneumatik musí být provedeny u stejného prodejce a vyfotografovaná nebo naskenovaná faktura musí být čitelná.
 4. Číslo bankovního účtu, telefonní číslo a další údaje účastníka, aby společnost Michelin mohla uskutečnit vrácení peněz, v souladu s informacemi uvedenými na webových stránkách.
 5. Fotografie sady znehodnocených Pneumatik, které znehodnotí příslušní zástupci prodejce. Na fotografiích musí být jasně viditelný rozřezaný běhoun a nápis na bočnici pneumatiky (rozměr pneumatiky, název).

 

4 - Veškeré náklady a výdaje spojené s montáží či demontáží nese Účastník, nikoliv Michelin. Společnost Michelin nenese v tomto ohledu žádné náklady.

 

5 - Peníze za zakoupené Pneumatiky včetně DPH obdrží Účastník bankovním převodem do 8 týdnů od okamžiku, kdy Michelin přijme formulář žádosti. Vrácení peněz provede externí subjekt – společnost Bosch, kterou Michelin vrácením peněz pověří.

 

6 - Demontované Pneumatiky prodejce znehodnotí v souladu s platnými právními předpisy. Nesmí je vyhodit, přemístit je ani je opětovně prodat.

 

7 – Účastníkovi bude vrácena kupní cena Pneumatik (v případě nákupu celých kol se do ceny nezapočítává ráfek). Nevztahuje se na Pneumatiky poškozené v důsledku vandalismu, nehody nebo nesprávného nakládání s Pneumatikami. Program je pořádán na území České republiky a platí pro jednu žádost o vrácení peněz na Účastníka a na vozidlo po předložení originální faktury s datem nákupu, obsahující kontaktní údaje zákazníka, který ji předložil.

 

Michelin nebude hradit náklady spojené s vracením nebo demontáží Pneumatik. Faktura musí být vystavena na jméno a příjmení zákazníka, musí být úplná, uvedené datum na ní musí být čitelné a musí na ní být název (případně jméno) a identifikační číslo prodejce. V opačném případě bude faktura považována za neplatnou. Neúplné, nečitelné, podvodné žádosti nebo žádosti přijaté mimo vyhrazenou lhůtu, zaslané z území (země zakoupení Pneumatik), kde Nabídka neplatí, nebo žádosti týkající se produktů, jichž se tato Nabídka netýká, budou považovány za neplatné.

 

8 - Správci osobních údajů zpracovávaných pro potřeby Programu jsou společnost MICHELIN Hungaria Tyre Manufacture Ltd., se sídlem na adrese H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko, a společnost Michelin Polska S.A., se sídlem na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (dále jen „Správci osobních údajů“). Pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Michelin Polska S.A. je Zofia Ramus.

 

9 – Osobní údaje Účastníků budou zpracovávané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

 

10 – Správci osobních údajů mohou být kontaktováni písemnou formou na adresách správců uvedených v bodě 8.

 

11 - Osobní údaje Účastníků budou zpracovány pro účely a v rozsahu nezbytném pro realizaci Nabídky a pro kontaktování Účastníků, stejně jako pro další účely v souladu s platnými právními předpisy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, a pro přímý marketing vlastních služeb Správců osobních údajů, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1 bod b) a f) GDPR.

 

12 - Aby bylo možné využít této Nabídky, jsou od Účastníků shromážděny následující kategorie osobních údajů:

 • křestní jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • adresa bydliště;
 • telefonní číslo;
 • číslo bankovního účtu.

 

13 - Osobní údaje Účastníků budou uchovány po dobu nezbytnou pro uskutečnění Nabídky a po jejím ukončení dále archivovány po dobu 10 let. Správci osobních údajů budou pro účely přímého marketingu uchovávat osobní údaje poskytnuté Účastníkem po dobu trvání Nabídky a 12 měsíců po jejím ukončení, pokud Účastník nevznese námitku proti zpracování osobních údajů pro tyto účely.

 

14 - Osobní údaje Účastníků mohou být převedeny na subjekty, které zpracovávají osobní údaje jménem Správců osobních údajů, včetně poskytovatelů informačních služeb, společnosti Bosch (BOSCH Centre de Services SAS, zjednodušená akciová společnost, s kapitálem ve výši 2.500.000 €, se sídlem na adrese Tour du Val de Rousselle, 2 rue de Metz, 57800 FREYMING , zapsaná v obchodním rejstříku v SARREGUEMINNES pod číslem 432.337.897.), [Michelin Rumunsko, Michelin Francie a dalších společností Skupiny Michelin ***], přičemž tyto subjekty budou osobní údaje zpracovávat na základě dohod se Správci osobních údajů a v souladu s jejich pokyny.

 

15 - Osobní údaje nebudou převedeny mimo Evropský hospodářský prostor.

 

16 - Účastníci mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a vymazání a mají právo vznést námitku proti jejich zpracování.

 

17 - Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě oprávněného zájmu Správců osobních údajů, tedy pro marketingové účely, má Účastník právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

 

18 - Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely Nabídky, má Účastník právo na přenositelnost svých osobních údajů, tzn. na svou žádost od Správců osobních údajů obdrží ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu své osobní údaje. Účastník může tyto osobní údaje předat jinému správci osobních údajů.

 

19 - Účastník má právo podat stížnost dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů.

 

20 - Účastník nebude předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

21 - Poskytnutí osobních údajů ze strany Účastníků je dobrovolné, ale nezbytné pro využití této Nabídky. Pokud Účastník odmítne poskytnout Správcům osobních údajů své osobní údaje, nemůže uzavřít ani plnit žádnou smlouvu se Správci osobních údajů, zejména pak čerpat výhody Nabídky. Výše uvedené se nevztahuje na údaje zpracované pro reklamní účely.

 

22 – Více informací o zpracování osobních údajů Správci osobních údajů se nachází na internetových stránkách: https://www.michelin.cz/obsah-stranek/ochrana-udaju

 

23 - Společnost Michelin se vzdává jakékoliv odpovědnosti v případě, že Nabídku není možné realizovat v souladu s těmito podmínkami z důvodů nezávislých na její vůli, jako je šíření viru, zjištění chyby, problémy se sítí, problémy způsobené tím, že k údajům získají přístup jiné než pověřené osoby, podvody, technické problémy a/nebo problémy spojené s poštovní službou, nebo v případě, že je společnost Michelin nucena Nabídku ukončit, zkrátit dobu její platnosti nebo ji prodloužit nebo zrušit či pozměnit podmínky její platnosti uvedené v tomto dokumentu.

 

24 - Využití této Nabídky je podmíněno předchozím přijetím těchto podmínek ze strany Účastníka bez omezení či výhrad. Michelin si vyhrazuje právo v případě obtíží s výkladem nebo použitím těchto podmínek účasti vyloučit ty Účastníky, kteří zjevně jednali nečestně.

 

25 - Michelin si vyhrazuje právo, s ohledem na práva nabytá Účastníky, kdykoliv a bez předchozího upozornění učinit změny v této Nabídce nebo v těchto podmínkách. 

 

26 – Pro případy, které nejsou upraveny v těchto podmínkách, se použije příslušné ustanovení českého práva.

 

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+