Програма KLEBER TRUST

 Доверете се на решението си

Не е нужно да се колебаете повече! Не само нашите продукти с отлични качества, но и KLEBER TRUST Ви гарантират 100% удовлетвореност или връщане на парите за всяка гума в рамките на 30 дни.

 

 

КАК РАБОТИ KLEBER TRUST 

1
Закупете

2 или 4 гуми KLEBER и изпитай удоволствие от шофирането

2
В случай на неудовлетвореност, върнете се при вашия търговец на гуми

търговския обект, от който са закупени и където са монтирани вашите гуми KLEBER), в срок до 30 дни и поискайте специалиста по гумите да ги демонтира 

3
За да получите парите си обратно, попълнете формуляра за рекламация

приложете всички документи за да получите парите си обратно и изпратете

ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

ГРАЙФЕР НА ГУМАТА
  • Летни
  • Зимни
  • Всесезонни
Фактура за покупка и монтаж на гуми (JPG / PDF - max 5Mo)
Фактура за демонтаж на гуми (JPG / PDF - max 5Mo)
Снимка на върнатите гуми, демонтирани и нарязани/унищожени (JPG / PDF - max 5 Mo)

КАМПАНИЯ „ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ KLEBER TRUST“

 

Michelin Ви предлага възможност да пробвате 2 или 4 гуми KLEBER (туризъм, 4x4, SUV автомобили, лекотоварни автомобили, летни/всесезонни/зимни гуми) (по-долу наричани: “Гумите”), закупени по време на срока на валидност на Kампанията, за период от 30 дни, считано от датата на покупката (датата, посочена на фактурата). В случай, че не сте напълно удовлетворени от гумите, ще Ви върнем цялата покупна цена чрез банков превод.

 

Кампанията се организира от MICHELIN ROMANIA S.A. със седалище ул. “Букурещ Норд”10, Глоубъл сити, Бизнес парк, сграда О1, етаж 3, Волунтари, Илфов, вписано в Търговския регистър под номер J23/2379/2013, ексклузивен регистрационен номер 13663684 (по-долу наричани “Michelin” или “Организатора”). За целите на провеждане и завършване на тази Кампания, Организаторът ще бъде подпомаган от Custom Solutions, с адрес Екс ан Прованс 500 517 776 (00042) - TVA FR 33 500 517 776 - APE 7311 Z 2/2 Z.I. Руссе, авеню Виктоар 135, 13790 РУССЕ, (по-долу наричани “Агенцията”).

Регистрирайки се в кампанията, участниците автоматично потвърждават и приемат официалния правилник и правилата за управление на данни за кампанията („Общи условия“).

 

1.Валидност на кампанията: от 01 октомври 2018 до 31 декември 2023 г.

2.Участници Физически лица - частни купувачи

3. Механизъм на Кампанията

 

3.1 Гумите трябва да бъдат закупени в срока на валидност на Кампанията от дистрибутор, разположен в България и участващ в Гаранцията за удовлетвореност KLEBER TRUST. Кампанията се ограничава до едно искане за възстановяване на сума на домакинство.

 

3.2. Ако в рамките на периода от 30 дни от датата на закупуването на гумите, не сте напълно удовлетворени от тях, Вие трябва да демонтирате гумите при дистрибутора, от когото сте ги закупили. След това гумите стават собственост на Michelin. За да използвате Гаранцията за удовлетвореност “KLEBER TRUST”, в рамките на 30 дни от покупката на гумите трябва да направите следното:

 

3.2.1. Трябва да демонтирате гумите - т.е. Да ги свалите при дистрибутора, от когото сте ги закупили;

3.2.2. за да активирате Гаранцията за удовлетвореност “KLEBER TRUST”трябва да посетите https://www.kleber-tyres.com и да предоставите необходимите данни във Формуляра за рекламации, както и да приложите следните документи:

 

  • Сканиран документ или снимка на фактурата за покупка на гуми. Данните и подробностите за участника и дистрибутора трябва да бъдат ясно посочени във фактурата, а снимката или сканирания документ да са четливи.
  • Сканиран документ или снимка на фактурата за монтаж на гуми. Фактурата за покупка и фактурата за монтаж на гуми трябва да бъдат един и същ документ и да са четливи.
  • Сканиран документ или снимка на фактурата за демонтаж на гуми. Монтажът и демонтажът на гумите трябва да бъдат извършени при един и същ дистрибутор и да бъдат четливи.
  • Участникът предоставя: Име на банката и номер на банковата сметка, по която трябва да бъде осъществен превода на сумата, име, фамилия, телефонен номер, адрес на електронна поща на Участника, така че Michelin да могат да обработят връщането на сумата както е посочена на Интернет страницата;
  • Снимки на унищожените гуми, унищожени от съответния представител на дистрибутора.

 

4. Всички разходи по поставянето, монтирането, свалянето и демонтажа се поемат от Участника, а не от Michelin.

 

5. Сумата за покупката на Вашите гуми ще Ви бъде възстановена с включено ДДС чрез банков превод в срок до 8 седмици след получаването на пълното искане за възстановяване. Възстановяването се извършва от трета страна - агенция, работеща от името на Michelin, упълномощена да възстановява покупната цена.

 

6. Демонтираните гуми се унищожават от дистрибутора в съответствие с приложимите закони. Те не трябва да бъдат изхвърляни, прехвърляни или препродавани.

 

7. Ще Ви бъде възстановена покупната цена на гумите (за покупката на цели колела, цената е без джантата). Резултатите от вандализъм, щети от злополука или неправилно боравене не се взимат предвид. Гаранцията за удовлетвореност KLEBER TRUST е валидна в СЪРБИЯ за едно искане на потребител и за едно моторно превозно средство след представяне на оригинална фактура с дата, съдържаща данните за контакт на клиента, който я е подал.

 

8. Не компенсираме разходите за връщане или сваляне на гуми. Фактурите трябва да бъдат издадени на именуван клиент, да бъдат пълни и да включват напълно четливи данни за датата и да бъдат на фирмена бланка. В противен случай, ще бъдат счетени за невалидни. Всички непълни, нечетливи, измамни искания или искания с платена пощенска такса в недостатъчен размер, или искания, получени извън сроковете, от територии (държава на закупуване), които не са обхванати от Кампанията или искания, свързани с продуктови референции, които не са включени в тази Кампания, ще се считат за невалидни.

 

9. Всички изпратени искания, които са непълни, нечетливи, неспазващи сроковете, посочени в Кампанията или географската зона (покупка или пребиваване) ще бъдат отхвърлени.

 

10. Michelin се отказват от отговорност в случай, че Кампанията не може да бъде осъществена в съответствие с предоставените общи условия, поради настъпването на инцидент, извън техния контрол, като например, разпространение на вируси, откриване на грешки, мрежови проблеми, проблеми, причинени от достъп до данни от неупълномощени лица, технически проблеми и / или проблеми, свързани с пощенската услуга или ако фирмата е принудена да прекрати Кампанията, да съкрати срока на валидност или да го удължи, да отхвърли или дори да промени посочените тук условия на валидност.

 

11. Освен това, Michelin се отказват от отговорност в случай, че поради технически проблем участникът не може да получи достъп до гореспоменатия уебсайт, ако неговите лични данни, необходими за попълване на формуляра за връщане са загубени, неверни или непълни или прехвърлянето им е забавено.

 

12. Участието в настоящата Кампания изисква участникът първо да приеме общите условия без ограничение или резервации. Michelin си запазват правото, в случай на затруднение в интерпретацията или приложението на тези общи условия, да изключат Участниците, за които се счете, че са действали с измама.

 

13. Правила за управление на личните данни

 

13.1 Организаторът е администраторът на данни, а Агенцията поема ролята на обработващ данните, с който Организаторът си сътрудничи за целите на организиране на Кампанията.

Обработката на данни се извършва за целите на организиране и провеждане на тази Кампания и за целите на изпълнение на правните задължения свързани с кампанията; ако не предоставите личните си данни, ние няма да сме в състояние да осигурим вашето участие в Кампанията, тъй като вие няма да може да бъдете идентифициран от Организатора за целите на Кампанията, т.е. Организаторът няма да може да прецени, дали отговаряте на условията на Кампанията и да възстанови стойността на гумите. 

 

13.2. По време на Кампанията ще бъдат обработвани следните лични данни: име, фамилия, телефонен номер, адрес на електронна поща и данни за банкова сметка (IBAN) както и име на Банката.

 

13.3. Участниците имат следните права с оглед обработката на личните им данни в съответствие с Регламент 2016/679 на ЕС: право на информираност и достъп, право на коригиране, право на заличаване, право на ограничение, право на преносимост на личните данни, право на възражение. За информация относно нашата декларация за поверителност, посетете: www.michelin.bg

 

Ако желаете да упражните тези права и да получите достъп до информацията, която се отнася до вас, можете да се обърнете към:

Michelin Romania S.A.

Адрес: ул. “Букурещ Норд”10, Глоубъл сити, Бизнес парк, сграда О1, етаж 3, Волунтари, Илфов, Румъния

имейл: dataprivacy_EUC@michelin.com

Ако смятате, че вашите права по отношение на защитата на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, вие имате право да поискате удовлетворение от MICHELIN или да се свържете с националния орган за защита на личните данни.

 

14. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни на Интернет страница: https://www.kleber-tyres.com. Michelin си запазват правото да променят по всяко време и без предупреждение обхвата на Кампанията или нейните общи условия. Участниците ще бъдат уведомявани за тези промени чрез съобщение на https://www.kleber-tyres.com.

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+